برنامه ریزی منطقه ای

احمد نجاری مقدم

مسائل اقتصاد خرد ویژه دانشجویان مدیریت صنعتی شرق

1- برای رسم منحنی تقاضای فرد از یک کالا بجز یکی از عوامل زیر بقیه ثابت فرض میشوند :

الف – درآمد        ب – قیمت سایر کالاها     ج – قیمت کالای تحت بررسی     د – سلیقه فرد   

2- کاهش در قیمت یک کالا وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

الف – افزایش در تقاضا  ب – کاهش در تقاضا  ج – افزایش در مقدار تقاضا  د – کاهش در مقدار تقاضا    

3- افزایش در درآمد فرد  وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

الف – افزایش در تقاضا  ب – کاهش در تقاضا  ج – افزایش در مقدار تقاضا  د – کاهش در مقدار تقاضا    

4- افزایش در درآمد فرد  وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

الف – انتقال منحنی تقاضا به سمت پایین و چپ می شود  ب –  انتقال منحنی تقاضا به سمت بالا  و راست می شود 

ج – هیچ تغییری در منحنی تقاضا ایجاد نمی کند  د – هیچکدام از موارد

5- کاهش در درآمد فرد  وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

الف – افزایش در تقاضا  ب – کاهش در تقاضا  ج – افزایش در مقدار تقاضا  د – کاهش در مقدار تقاضا   

6- کاهش در درآمد فرد  وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

الف – انتقال منحنی تقاضا به سمت پایین و چپ می شود  ب –  انتقال منحنی تقاضا به سمت بالا  و راست می شود 

ج – هیچ تغییری در منحنی تقاضا ایجاد نمی کند  د – هیچکدام از موارد

7- موقعی که درآمد یک فرد افزایش می یابد تا زمانی که همه چیز دیگر ثابت است تقاضایش برای کالای نرمال  :

 الف – بالا میرود  ب – کاهش می یابد   ج – بدون تغییر می ماند  د – هیچکدام     

8- موقعی که قیمت کالای جانشین کالای X کاهش می یابد  تقاضا برای کالای X :

 الف – بالا می رود  ب – پایین می آید   ج – بدون تغییر می ماند  د – همه موارد فوق

9 - کاهش در قیمت کالای جانشین کالای X وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

   الف – افزایش در تقاضا     ب – کاهش در تقاضا     ج – افزایش در مقدار تقاضا     د – کاهش در مقدار تقاضا  

10- کاهش در قیمت کالای جانشین کالای X وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

الف – انتقال منحنی تقاضا به سمت پایین و چپ می شود  ب –  انتقال منحنی تقاضا به سمت بالا  و راست می شود 

ج – هیچ تغییری در منحنی تقاضا ایجاد نمی کند  د – هیچکدام از موارد

11- موقعی که قیمت کالای جانشین کالای X افزایش  می یابد  تقاضا برای کالای X :

 الف – بالا می رود  ب – پایین می آید   ج – بدون تغییر می ماند  د – همه موارد فوق

12- افزایش  در قیمت کالای جانشین کالای X وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

الف – انتقال منحنی تقاضا به سمت پایین و چپ می شود  ب –  انتقال منحنی تقاضا به سمت بالا  و راست می شود 

ج – هیچ تغییری در منحنی تقاضا ایجاد نمی کند  د – هیچکدام از موارد

13- افزایش در قیمت کالای جانشین کالای X وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

   الف – افزایش در تقاضا     ب – کاهش در تقاضا     ج – افزایش در مقدار تقاضا     د – کاهش در مقدار تقاضا   

14- موقعی که قیمت کالای مکمل  کالای X افزایش  می یابد  تقاضا برای کالای X :

 الف – بالا می رود  ب – پایین می آید   ج – بدون تغییر می ماند  د – همه موارد فوق

15- افزایش  در قیمت کالای مکمل کالای X وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

الف – انتقال منحنی تقاضا به سمت پایین و چپ می شود  ب –  انتقال منحنی تقاضا به سمت بالا  و راست می شود 

ج – هیچ تغییری در منحنی تقاضا ایجاد نمی کند  د – هیچکدام از موارد

16- افزایش در قیمت کالای مکمل  کالای X وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

   الف – افزایش در تقاضا     ب – کاهش در تقاضا     ج – افزایش در مقدار تقاضا     د – کاهش در مقدار تقاضا    

17-موقعی که قیمت کالای مکمل  کالای X کاهش  می یابد  تقاضا برای کالای X :

 الف – بالا می رود  ب – پایین می آید   ج – بدون تغییر می ماند  د – همه موارد فوق

18- کاهش   در قیمت کالای مکمل کالای X وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

الف – انتقال منحنی تقاضا به سمت پایین و چپ می شود  ب –  انتقال منحنی تقاضا به سمت بالا  و راست می شود 

ج – هیچ تغییری در منحنی تقاضا ایجاد نمی کند  د – هیچکدام از موارد

19- کاهش  در قیمت کالای مکمل  کالای X وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

   الف – افزایش در تقاضا     ب – کاهش در تقاضا     ج – افزایش در مقدار تقاضا     د – کاهش در مقدار تقاضا    

20- موقعی که  هم قیمت کالای  جانشین و هم کالای مکمل  کالای X افزایش می یابد  تقاضا برای کالای X :

    الف – بالا می رود     ب – پایین می آید      ج – بدون تغییر می ماند     د – تمامی موارد فوق 

21- برای رسم منحنی عرضه  یک کالا توسط یک کشاورز بجز یکی از عوامل زیر بقیه ثابت فرض میشوند :

الف – تکنولوژی  ب – عرضه نهاده ها ج – اوضاع طبیعی مثل آب و هوا  د – قیمت کالای تحت بررسی     

22- اگر منحنی عرضه یک کالا دارای شیب مثبت باشد افزایش در قیمت یک کالا با فرض ثابت ماندن سایر عوامل  سبب :

الف – افزایش در عرضه  ب – افزایش  در مقدار عرضه ج – کاهش  در عرضه   د – کاهش در مقدار عرضه  

23- موقعی که بهبودی در تکنولوژی کالای X     صورت می گیرد سبب  :

 الف – افزایش در عرضه   ب – افزایش  در مقدار عرضه ج – کاهش  در عرضه   د – کاهش در مقدار عرضه

24- کاهش   در هزینه تولید  کالای X وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

الف – انتقال منحنی عرضه به سمت چپ می شود  ب –  انتقال منحنی عرضه به سمت راست می شود 

ج – هیچ تغییری در منحنی عرضه ایجاد نمی کند  د – هیچکدام از موارد

25- افزایش  در هزینه تولید  کالای X وقتی سایر عوامل ثابت هستند سبب :

الف – انتقال منحنی عرضه به سمت چپ می شود  ب –  انتقال منحنی عرضه به سمت راست می شود 

ج – هیچ تغییری در منحنی عرضه ایجاد نمی کند  د – هیچکدام از موارد

26- اگر عرضه کاهش یابد و تقاضا ثابت بماند

  الف - قیمت تعادلی افزایش می یابد .ب - قیمت تعادلی کاهش  می یابد .

27- اگر عرضه افزایش  یابد و تقاضا ثابت بماند

  الف - قیمت تعادلی افزایش می یابد .ب - قیمت تعادلی کاهش  می یابد .

28- اگر تقاضا افزایش  یابد و عرضه  ثابت بماند

  الف - قیمت تعادلی افزایش می یابد .ب - قیمت تعادلی کاهش  می یابد .

29- اگر تقاضا کاهش   یابد و عرضه  ثابت بماند

  الف - قیمت تعادلی افزایش می یابد .ب - قیمت تعادلی کاهش  می یابد .

30- با توجه به توابع عرضه و تقاضا

Qd =120000 – 20000px     و   Qs = 20000 Px

بدست آورید :

1 - جدول و منحنی تقاضا و جدول و منحنی عرضه بازار

 2 - تقاضا و عرضه در چه نقطه ای در تعادل هستند ؟

3– با فرض تغییر تابع  تقاضا ی بازار به Qd =140000 – 20000px  جدول و منحنی تقاضای جدید بازار را بدست آورید

 4 - با فرض تغییر تابع  عرضه بازار به Qs =4000+20000px  جدول و منحنی عرضه جدید بازار را بدست آورید

5- با شرایط جدید منحنی های تقاضا و عرضه را باهم و قیمت و مقدار تعادلی جدید را از طریق نمودار و ریاضی نشان دهید   

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ساعت 23:23  توسط احمد نجاری مقدم   | 

تمرین های درس اقتصاد کلان - بخش حسابهای ملی - برای دانشجویان مدیریت صنعتی شرق

تمرین 1 :

با توجه به عددهای زیر برای حسابهای ملی در یک سال خاص به این پرسش ها پاسخ دهید :

الف ) تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل

ب ) تولید ناخالص ملی  به قیمت بازار

ج ) درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار

د) درآمد ملی چقدر است ؟

ارزش افزوده بخشها :

کشاورزی   7700 میلیارد ریال

نفت    17000 میلیارد ریال

صنایع و معادن    10000 میلیارد ریال

خدمات    30000 میلیارد ریال

کارمزد احتسابی      2600 میلیارد ریال

خالص درآمد عوامل تولید از خارج     600 میلیارد ریال

خالص مالیاتهای غیر مستقیم   500 میلیارد ریال

استهلاک سرمایه های ثابت    2600 میلیارد ریال

تمرین 2 :

اگر در یک نظام اقتصادی طی یکسال اجزاء متغیرهای حسابهای ملی به ترتیب زیر باشند به این پرسشها پاسخ دهید  :

الف ) هزینه ناخالص ملی ( درآمد ناخالص ملی ) چقدر است ؟

ب ) تولید ناخالص ملی  به قیمت عوامل چقدر است ؟

ج ) خالص مالیاتهای غیر مستقیم چقدر است ؟

ارزش افزوده بخشها 52000 میلیارد ریال

کارمزد احتسابی      2000 میلیارد ریال

خالص صادرات  کالاها و خدمات  900 میلیارد ریال

خالص درآمد عوامل تولید از خارج     1800- میلیارد ریال

هزینه مصرف خصوصی    29000 میلیارد ریال

هزینه مصرف دولتی   13000 میلیارد ریال

تشکیل  سرمایه ثابت ناخالص داخلی    16000 میلیارد ریال

تغییر در موجودی انبار  7000-

اشتباه آماری  ( در محاسبه هزینه ملی )   1900-

تمرین 3:

اگر در یک نظام اقتصادی برای یکسال خاص  اطلاعات  زیر در دست باشد پیدا کنید میزان استهلاک و تولید ناخالص ملی به قیمت بازار در آن سال را

درآمد خالص ملی ( درآمد ملی ) 45000 میلیارد ریال

تولید ناخالص داخلی  به قیمت عوامل 49000 میلیارد ریال

خالص مالیاتهای غیر مستقیم 1000 میلیارد ریال

خالص درآمد عوامل تولید از خارج  1800- میلیارد ریال

تمرین 4:

اگر برای یکسال خاص  اطلاعات  زیر در دست باشد پیدا کنید تولید ناخالص ملی به قیمت بازار و به قیمت عوامل درآمد ناخالص ملی و درآمد ملی و سرمایه گذاری خالص

هزینه مصرف خصوصی    15000 میلیارد ریال

هزینه مصرف دولتی   7000 میلیارد ریال

سرمایه گذاری ناخالص  10000 میلیارد ریال

صادرات کالا   6500 میلیارد ریال

 واردات کالا    6200میلیارد ریال

تغییر در موجودی انبار  2000- میلیارد ریال

خالص درآمد عوامل تولید از خارج   1000 میلیارد ریال

هزینه استهلاک  1500 میلیارد ریال

خالص مالیاتهای غیر مستقیم  500میلیارد ریال

تمرین 5:

اطلاعات  زیر در دست است  درآمد ملی را محاسبه کنید

محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار     45000 میلیارد ریال

درآمد عوامل تولید از خارج   1000 میلیارد ریال

درآمد عوامل تولید خارج از کشور   2000 میلیارد ریال

خالص مالیاتهای غیر مستقیم  1500 میلیارد ریال

استهلاک  3000 میلیارد ریال

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۹ساعت 23:59  توسط احمد نجاری مقدم   | 

محدوده مطالب وبلاگ

  مطالب این وبلاگ به دانش برنامه ریزی به معنای اعم آن و گرایش برنامه ریزی منطقه ای به معنای اخص  آن  محدود می گردد .

سئوالاتی مطرح شده در زیر بخشی از سئوالاتی است که نویسنده تمایل دارد بدلیل اهمیت ویژه آن در ایران  به آن ورود پیداکرده و از نقطه نظرات اندیشمندان و علاقمندان به موضوع نیز بهره مند گردد . در این وبلاگ تلاش برآن است تا آخرین نظرات و پیشنهادات خوانندگان نیز دریافت و در این ویلاگ مطرح گردد .

برنامه ریزی چیست و اصولا چه جایگاهی در بین علوم دارد ؟

سابقه برنامه ریزی در کشورها ی جهان

شقوق برنامه ریزی چیست ؟

به برنامه ریزی در سطح یک منطقه جغرافیایی چه می گویند و اصولا از نظر علمی چه تفاوتهایی با برنامه ریزی متمرکز دارد ؟

جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در ایران چگونه است ؟

برنامه ریزی آمایش چیست ؟

سابقه آمایش در ایران مربوط به چه سالهایی است و ........؟

با تشکر احمد نجاری مقدم نویسنده وبلاگ

+ نوشته شده در  شنبه ششم تیر ۱۳۸۸ساعت 9:21  توسط احمد نجاری مقدم   | 

چشم انداز اقتصاد جهانی در سال 2014

چشم انداز اقتصاد جهان تا سال 2014 در وب سایت صندوق بین المللی پول منتشر شده است برای مشاهده هر کدام از شاخص های فوق الذکر در مورد ایران و یا هرکدام از کشورهای دنیا کافیست که ابتدا موضوع را از طریق   Select data/subject انتخاب و سپس Select subject را کلیک کنید . اطلاعات و داده های زیر بر حسب کشور و بر روی نقشه جهان مشخص میگردد .برای مشاهده اطلاعات روی link زیر کلیک کنید

http://www.imf.org/external/datamapper/index.phpWorld  Economic Outlook 2014 (April 2009)

Gross Domestic Products (GDP)

Inflation

People

Current Account

Real GDP Growth

Nominal GDP

Nominal GDP Per capita

GDP Based On PPP

GDP Based PPP Per Capita

GDP Based On ppp Share Of World

Implied PPP Conversion Rate

Balance of Payment Statistics

Government Finance Statistics (GFSM)

AFR Regional Outlook

Joint IMF_OECD Statistics

Government Finance Statistics

Afr Regional Economics

Export Of Goods & Services

Import Of Goods & Services

Direct Investment

Portfolio Investment

Reserve Assets

Current Account Balance(percent of GDP)

Non Cash-Based GFS Transactions

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 22:18  توسط احمد نجاری مقدم   | 

الگوی ایرانی - اسلامی در برنامه پنجم توسعه کشور

محورهاي الگوي اسلامي - ايراني برنامه پنجم توسعه در موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي در حال بررسي است.

 

   محورها و مضامين برنامه پنجم توسعه كشور كه قرار بود براساس الگوي اسلامي- ايراني تدوين شود در قالب 9 محور و 54 زيرمجموعه آن، اكنون در موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي وابسته به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي (سازمان مديريت سابق) مورد مطالعات مقدماتي قرار دارد و اين موسسه نيز از برخي صاحب نظران و موسسات مطالعاتي خواسته است تا دراين باره نظرات خود را منعكس كنند.

   

    اين محورها تحت عنوان «محورها و مضامين برنامه پنجم توسعه كشور مبتني بر الزامات سند چشم انداز و الگوي توسعه اسلامي – ايراني ياد شده مورد اشاره قرار گرفته است.اين محورها تحت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۷ساعت 9:19  توسط احمد نجاری مقدم   | 

عناوین بسته های اجرایی برنامه پنجم توسعه کشور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فهرست 76 مشکل اساسی در بخش های مختلف کشور را که تمرکز برنامه پنجم توسعه بر حل این مشکلات خواهد بود، اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین برنامه پنجم توسعه بر 76 مشکل اساسی کشور و ارایه 76 بسته سیاستی برای حل این مشکلات متمرکز شده است. البته باتوجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست های کلی برنامه پنجم، احتمال افزایش تعداد این بسته ها از سوی دولت نیز وجود دارد.

 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فهرست 76 مشکل اساسی در کشور در بخش های مختلف را بدین شرح اعلام کرد:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10:5  توسط احمد نجاری مقدم   | 

درجه آزادی اقتصادی ایران در جهان

گزارش فارس از نتايج جديدترين بررسي موسسه فريزر آمريكا

ارتقاي 12رتبه‌اي آزادي اقتصاد ايران

خبرگزاري فارس: گزارش سال 2008 موسسه تحقيقاتي فريزر آمريكا از درجه آزادي اقتصادي 141 كشور دنيا حاكي است، اقتصاد ايران با افزايش دو درجه آزادي از رتبه 92 به 80 ارتقاء پيدا كرده است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۷ساعت 10:59  توسط احمد نجاری مقدم   | 

ابلاغیه مقام معظم رهبری در ارتباط با سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور

به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، سياستهاي كلي برنامه پنجم در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.

سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصلهاي: امور فرهنگي امور علمي و فناوري امور اجتماعي امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است.

متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيس جمهور كه همزمان براي رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به اين شرح است:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۷ساعت 9:9  توسط احمد نجاری مقدم   | 

تشکیل تیم ویژه بررسی تدوین برنامه "اسلامی- ایرانی"

معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از تشکیل تیم ویژه بررسی تدوین برنامه پنجم توسعه براساس الگوی "اسلامی- ایرانی" خبر داد.

قاسم حسینی در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: دولت براساس این سیاست ها اهداف راهبردی کلان برنامه پنجم توسعه را تدوین می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۸۷ساعت 11:36  توسط احمد نجاری مقدم   | 

جزییات پیش نویس لایحه نقدی کردن یارانه ها

 به نقل از دنياي اقتصاد

 سرانجام هشت ماه پس از طرح اوليه ايده «نقدي‌سازي يارانه‌ها» توسط رييس‌جمهور كه ابتدا با عنوان «جراحي بزرگ» و سپس با عنوان «طرح تحول اقتصادي» مطرح شد، ديروز يكي از خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت، متن پيش‌نويس لايحه دولت را در اين خصوص منتشر كرد. در اين لايحه دولت از مجلس اجازه خواسته است تا ظرف مدت سه سال، قيمت فروش داخلي حامل‌هاي انرژي اعم از بنزين، نفت، گاز و غيره را به بيش‌از قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب بر آن اعم از حمل‌و‌نقل، توزيع، ماليات و ساير عوارض افزايش دهد. در اين لايحه، دولت همچنين پيش‌بيني كرده است كه قيمت برق را نيز تا حد قيمت تمام‌شده افزايش دهد.لايحه دولت، جزئيات نحوه توزيع عوايد حاصل از اين افزايش قيمت‌ها را به دستورالعمل‌هاي دولتي موكول كرده است كه نيازي به تصويب مجلس نداشته باشد، اما به صورت كلي پيش‌بيني شده است كه دولت 60درصد از اين عوايد را به صورت پرداخت نقدي يا غيرنقدي به گروه‌هايي از مردم كه تحت عنوان «خانوارهاي جامعه هدف» توصيف شده‌اند، منتقل كند.

 جزئيات پيش‌نويس لايحه دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها منتشر شد

يارانه نقدي همراه قيمت‌هاي آزاد

دنیای اقتصاد- در حالی که کلیات لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها اوایل مهر ماه جاری به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس ارائه شده است، اما هنوزلایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت کامل در کارگروه تحول اقتصادی نهایی نشده و قرار بر این است که به صورت رسمی این لایحه تا پایان مهر ماه جاری به مجلس ارائه شود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم آبان ۱۳۸۷ساعت 11:49  توسط احمد نجاری مقدم   | 

از برنامه پنجم توسعه چه خبر؟

معاون برنامه ريزي معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور خبر داد:

 ارائه برنامه پنجم به مجلس با شاه‌بيت اصل 44 و طرح تحول تا پايان سال

 خبرگزاري فارس: معاون برنامه ريزي معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت:تدوين برنامه پنجم تا پايان سال جاري به اتمام و به مجلس ارايه خواهد شد و مبناي فعاليت برنامه پنجم، اجراي سياست هاي اجرايي اصل 44 و طرح تحول اقتصادي است.

 به گزارش خبرگزاري فارس ، محمد قاسم حسيني معاون برنامه ريزي معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور در گفت و گو با هفته نامه "برنامه" از اتمام تدوين برنامه پنجم تا پايان سال جاري و ارايه آن به مجلس خبر داد.

به گفته وي شاه بيت برنامه پنجم اصل 44 قانون اساسي است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم آبان ۱۳۸۷ساعت 11:40  توسط احمد نجاری مقدم   | 

چگونه بحرانهای اقتصادی مهار میشود

    

 چگونه بحران‌های اقتصادی را مهار کنیم؟

 

 در میان مدت که اثربخشی واقعی بحران ظاهر می‌شود به یقین بسیار آسیب‌پذیر می‌شویم، همه ما باید از بعد داخلی و بین‌المللی به بحران نگاه کنیم.   

 آفتاب-دکتر فیروزه خلعت‌بری*: بحث «بحران‌های اقتصادی جهان»، بحث بسیار مهم روز است. خیلی از ما فکر می‌کنیم که این اولین باری است که این بحران به وجود آمده و شوکی است که در دنیا بی‌سابقه بوده است. اما واقعیت این است که زمانی که به تاریخ اقتصاد دنیا می‌نگریم، درمی‌یابیم که نه‌تنها این بحران‌، اولین این‌ بحران‌ها نیست، بلکه هیچ‌گاه خاص یک نقطه یا کشور جهان هم نبوده است.

 سعی می‌کنم با یک نگاه ساختاری به این بحران‌ها که متجاوز از 400 بحران بزرگ بین‌المللی است نشان دهم که این‌ها ناشی از یک نابسامانی ساختاری بین عملکرد بخش پولی و بخش واقعی است.

 بحران‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟

وقتی می‌گوییم بخش مالی منظور بازار پول و سرمایه به صورت گسترده است. بنابراین در تاریخ این سوال مطرح بوده که این‌همه که می‌گویند واگذاری به بخش خصوصی چرا کسی نمی‌گوید واگذاری بانک مرکزی به بخش خصوصی؟ که در جریان بحث دلیل آن معلوم خواهد شد.

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سوم آبان ۱۳۸۷ساعت 20:3  توسط احمد نجاری مقدم   | 

جزئیات پیش نویس لایحه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها

به نقل از دنياي اقتصاد

 سرانجام هشت ماه پس از طرح اوليه ايده «نقدي‌سازي يارانه‌ها» توسط رييس‌جمهور كه ابتدا با عنوان «جراحي بزرگ» و سپس با عنوان «طرح تحول اقتصادي» مطرح شد، ديروز يكي از خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت، متن پيش‌نويس لايحه دولت را در اين خصوص منتشر كرد. در اين لايحه دولت از مجلس اجازه خواسته است تا ظرف مدت سه سال، قيمت فروش داخلي حامل‌هاي انرژي اعم از بنزين، نفت، گاز و غيره را به بيش‌از قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب بر آن اعم از حمل‌و‌نقل، توزيع، ماليات و ساير عوارض افزايش دهد. در اين لايحه، دولت همچنين پيش‌بيني كرده است كه قيمت برق را نيز تا حد قيمت تمام‌شده افزايش دهد.لايحه دولت، جزئيات نحوه توزيع عوايد حاصل از اين افزايش قيمت‌ها را به دستورالعمل‌هاي دولتي موكول كرده است كه نيازي به تصويب مجلس نداشته باشد، اما به صورت كلي پيش‌بيني شده است كه دولت 60درصد از اين عوايد را به صورت پرداخت نقدي يا غيرنقدي به گروه‌هايي از


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۷ساعت 21:50  توسط احمد نجاری مقدم   | 

بحران مالی جهان و نظام سرمایه داری از دیدگاه دکتر درخشان

به نقل از آفتاب: یک اقتصاددان با بیان اینکه بحران مالی جهان، بحران اقتصادی نیست تصریح کرد: «این بحران یک بحران مالی و اعتباری است که می‌تواند به بحران اقتصادی منجر شود به ویژه اینکه این بحران از سمت مصرف‌کننده شروع شده است».

 

دکتر مسعود درخشان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی «بحران اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران» که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد با تشریح وضعیت اقتصادی جهان در هنگام شروع بحران گفت: «در آستانه این بحران مالی نرخ رشد اقتصادی درکشورها در حال کاهش بود همچنین رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته نیز روندی نزولی داشت از سوی دیگر نرخ بیکاری در حال افزایش بود و ارزش سهام شرکت‌های بزرگ در بازارهای سهام افت شدیدی داشت».


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 21:56  توسط احمد نجاری مقدم   | 

برای دانشجویانم در سازمان مدیریت صنعتی شرق

 اصول علم اقتصاد

 هدف اين  درس  آشنا ساختن  دانشجويان با مکانيزم، عملکردها و ساختارهای اقتصادی  و  نيز مطالعه نظريات و تئوريهای گوناگون  اقتصادی است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم مهر ۱۳۸۷ساعت 18:10  توسط احمد نجاری مقدم  

طرح تحول اقتصادی

طرح تحول اقتصادی که در چهارمین سال فعالیت دولت نهم مطرح شد اقدامی بزرگ برای تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است . این طرح در هفت سرفصل با عناوین نظامهای :

 ۱-  بهره وری

۲ - یارانه ها 

 ۳ - مالیاتی

۴ - گمرکی

۵ - بانکی

۶ - ارزش گذاری پول ملی 

 ۷ - توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها  

تنظیم شده است . این طرح مهم و اساسی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۸۷ساعت 11:24  توسط احمد نجاری مقدم   | 

درآمدی بر طرح تحول اقتصاد و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

درآمدی بر طرح تحول اقتصاد و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

این گزارش در سایت کارگروه تحولات اقتصادی در صفحه

 http://www.tahavolateeghtesadi.ir/layehe-fa.html

نیز قابل دسترسی است . البته برای دریافت فایل میتوانید روی عنوان دوبار کلیک کنید تا وارد سایت www.4share.com شده و سپس قسمت Download now را کلیک نموده و سپس در صفحه بعد روی  click here to  download this file کلیک کنید .فایل مورد نظر ظاهر می شود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مهر ۱۳۸۷ساعت 20:36  توسط احمد نجاری مقدم   | 

وضعیت ناامنی غذایی در جهان سال 2006

وضعیت نا امنی غذایی در جهان درسال 2006

البته برای دریافت فایل میتوانید روی عنوان دوبار کلیک کنید تا وارد سایت www.4share.com شده و سپس قسمت Download now را کلیک نموده و سپس در صفحه بعد روی  click here to  download this file کلیک کنید .فایل مورد نظر ظاهر می شود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مهر ۱۳۸۷ساعت 18:50  توسط احمد نجاری مقدم   | 

مالیات بر ارزش افزوده

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مهر ۱۳۸۷ساعت 18:25  توسط احمد نجاری مقدم   | 

آشنایی با مفاهیم اصطلاحات برنامه ریزی ( هر هفته یک اصطلاح)

۱ - برنامه ریزی :یک تلاش آگاهانه برای دستیابی به اهداف و غایات مطلوب اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در یک زمان معین است .برنامه ریزی یک جریان مستمر و یک امر آگاهانه و از روی قصد و در مجموع  مجموعه ای از فعالیتها و اقداماتی است که بایستی در آینده  و متناسب با اهداف تعیین شده صورت پذیرد.

۲- برنامه ریزی ملی : فرآیند تنظیم روند تغییرات حال و آینده در سطح ملی است . در این نوع برنامه ریزی سیاست های رشد ملی کشور بدون توجه به نیازهای منطقه ای مورد توجه قرار می گیرد . سیاستهاومصالح حکومت مرکزی در این نوع برنامه ریزی در اولویت قرار دارد .

۳ - برنامه ریزی بخشی : فرآیند تنظیم روند تغییرات حال و آینده یک بخش معین اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و یا زیربنایی  فی المثل بخش کشاورزی و یا بخش آموزش و یا بخش فرهنگ  و یا بخش حمل و نقل در چارچوب هدفهای ملی است .

۴ - برنامه ریزی منطقه ای : فرآیندی است برای تنظیم و هماهنگ سازی برنامه های اقتصادی در سطح ملی با نیازها و امکانات محلی . در این برنامه ریزی مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی فراهم می گردد .

۵ - برنامه اجرایی (Program) :مجموعه ای از عملیات و خدمات مختلف در ارتباط با یکدیگر برای تحقق هدف های مشخص برنامه می باشد .

 

 

+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر ۱۳۸۷ساعت 10:9  توسط احمد نجاری مقدم   | 

مطالب قدیمی‌تر